C#.NETのサンプルコードを掲載しています。
      
指定した文字列が16進数の数字かどうかを判定
16進文字かどうかはUri.IsHexDigit()で判定しています。

テストコード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public bool IsHexString(string s)
{
  // 文字列sが16進文字列かどうか判定します。
  if (string.IsNullOrEmpty(s)) { return false; }

  foreach (char c in s)
  {
    if (!Uri.IsHexDigit(c))
    {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

      
チェック


Copyright (C) 2011 - 2017 猫の気ままなC#日記